Sarah Elizabeth Charles & Jarrett Cherner (Tone) rehearsal at HIFA 2018 VR/360